سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پویا دلشاد خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد
فرشاد اخلاقی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

ء SAMD روش نسبتا جدیدی در تولید پودرهای فلزی است که در آن از هم پاشیدگی و تکه تکه شدن مذاب، در اثر هم زدن مذاب به همراه یک ماده واسط جامد صورت می پذیرد و پس از انجماد قطرات مذاب حاصل و جدا نمودن ماده واسط، پودر فلزی به دست می آید. در تحقیق حاضر، پودر آلیاژ Al-6Wt%Si با استفاده از این روش تولید شده و تاثیر برخی از پارامترهای فرایند از قبیل نوع ماده جامد واسط (آلومینا و یا نمک طعام)، نسبت وزنی ماده واسط به آلومینیم و سرعت هم زدن بر اندازه و مورفولوژی پودر حاصله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در تهیه پودر آلومینیم به روش SAMD به وسیله نمک طعام، حداقل اندازه متوسط ذرات در دور همزن ۱۴۰۰rpm و نسبت وزنی NaCl به Al برابر با ۴ به دست می آید. مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان می دهد که مورفولوژی پودرها به شکل کروی بوده و اساسا به رژیم دما- زمان مورد استفاده بستگی دارد و پارامترهای دیگر مثل سرعت همزدن و نسبت NaCl به Al روی این مورفولوژی تاثیر بسزایی ندارند، ولی در نسبت های کم نمک به آلومینیم به دلیل انجماد زودرس، برخی از قطرات کوچک به شکل های نامنظم منجمد می شوند.