سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

تاکنون بصورت نظری بارها ادعا شده است که بازار محوری با بهبودعملکردبازرگانی شرکت ها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به سمت بازار و مشتری می شود بازار محوری فرهنگ بازرگانی است که از طریق خلق ارزش برتر برای مش تریان بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد از سوی دیگر بازار محوری به عنوان یک فرهنگ سازمانی که مستلزم قرار دادن رضایت مشتری در مرکز عملیات بازرگانی است نیز تعریف شده است لذا ارزش بیشتریرا برای مشتریان و عملکرد بهتری را برای سازمان به همراه خواهد داشت این تحقیق از نظر روش کاربردی است هدف از بررسی تاثیر برنامه ریزی بازاریابی برعملکرد شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته شده است تا با شناسایی عوامل مهم عناصر امیخته بازاریابی و متغیرهای مهم تاثیر گذار برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد شرکت ها نقاط ضعف و قوت وضع موجود شناسایی شوند همچنین با شناخت فرصتها و تهدیدات محیطی زمینه را در جهت ارائه پیشنهادات مناسب در جهت بهبود وضع موجود و در نتیجه دستیابی به ظرفیت بهینه برای ارتقا عملکرد این شرکت ها اماده نمود لذا براساس روش تحقیق مورد استفاده پس از تعیین اهداف سوالات و فرضیه های تحقیق به جمع اوری اطلاعات پرداخته و پس ازان به تدوین پرسشنامه اولیه پرداخته شدها ست. پس از محاسبه گردید که برابر با spss توزیع پرسشنامه اولیه به ده متخصص الفای کرونباخ با نرم افزار ۰/۸۵ نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می باشد.