سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپیده خوئی – استادیار دانشگاه تھران، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
سلمان حسن زاده – دانشجوی دانشگاه تهران ، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
بهرام گلیایی – استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک بیوشیمی دانشگاه تھران

چکیده:

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق همانا بررسی نوع و میزان برهمکنش بِین دارو و بخش پلی استری تری بلوکها در نانوذرات حاوی دارو بود . مشاهده شد نانوذراتPEG-Poly(Hexylene Adipate)-PEG ب ھ دلی ل توان ایی کمت ر د ر برقراری پیوند ھیدروژنی و بر ھمکنش کمتر ب ا داروی کوئرس تین ن سبت ب ھ ن انو ذرات PEG-Poly(Buthylene Adipate)- PEG و PEG-Poly(Ethylene Adipate)-PEGدارای محت وای داروئ ی کمت ری م ی باش ند . ای ن تف اوت در ب رھمکنش ب یندارو و پلیمر تاثیرش را در آزادسازی دارو ھم نشان می دھد.