سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا رسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمد شعبانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مجید عباسی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب یکی از راههای مناسب جهت حفظ و احیا منابع اب زیرزمینی می باشد هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بندهای تغذیه مصنوعی بر سطح ابهای زیرزمینی دشت مروست است دشت مورد مطالعه با وسعتی معادل ۲۲۷ کیلومتر مربع در پایین دست بندهای تغذیه مصنوعی قرارگرفته است طرحهای تغذیه مصنوعی در سال ۷۳-۷۲ ابگیری شده اند و اثرات محسوسی برسطح اب زیرزمینی و تغذیه ابخوان داشته اند این محدوده در برگیرنده تعداد زیادی چاه پیزومتری متری میباشند. اما ۷ پنرومتر دارای امار قبل از سال ۱۳۶۶ هستند که از امار انها استفاده شده است جهت تاثیر بندها از امار سال های زراعی ۶۷-۶۶ تا ۷۲-۷۱ قبل از ابگیر بندها و از امار سال های زراعی ۷۳-۷۲ تا ۸۷-۸۶ بعد از ابگیری استفاده و نمودارها ترسیم و نوسانات سطح آب زیرزمینی محاسبه شده و نتایج نشان میدهند. تغییرات سطح اب در پیزومتری سرچشمه باغستان و تقاطع جاده دوره های خشک و مرطوب کاملا تبعیت مینماید از مرکز بندهای تغذیه مصنهوعی به سمت انتهای دشت این اثر کمتر به طوریکه امار پیزومترهای کوشک و سیداباد تابع میزان بارندگی نبوده و دارای یک روندنزولی می باشند با استفاده از روش تیسن سطح تغییرات اب دشت مروست مشخص گردیده است.