سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزاده مهدی پور – کارشناس مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمان
محسن بنی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
شهرام قائم مقامیان – کارشناس مدیریت آبخیزداری کرمان

چکیده:

قنات یکی از ابتکارات ایرانیانجهت مبارزه با کمبود آب و تامین آب کشاورزی خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. متاسفنه خشکسالی های چند سال اخیر درکشور باعث کمبود و خشک شد آب در بسیاری از قناتها شده است. در این رهگذر احداث طرح هایی که بتواند در ذخیره آب به سفره زیر زمینی تاثیر داشته باشد، اقدامی موثر در حفظ قنات های موجود در مناطق مختلف و افزایش آبدهی قناتها خواهد بود . یکی از این روش ها تغذیهمصنوعی آبمی باشد که در بسیاری از کشورها به عنوان یک تکنولوژی برایجبران کمبود آب های زیر زمینی، بهبود کیفیت آب آشامیدنی، مصارف شرب و کشاورزی و … محسوب می گردد. یکی از مهمترین اقداماتی که می توان اجام داد احداث بندهای خاکی روی رودخانه ها می باشد که با توجه به نگهداری رواناب زیاد پس از هر بارش، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش آبدهی قنات ها در مناطق مختلف داشته باشد. در این تحقیق ۵ بند خاکی که در پایین دست آن ها قنات های دایر وجود دارد، انتخاب گردید و با بررسی آمار و اطلاعات موجود قبل ازاحداث بندها و مقایسه با بعد از احداثفل میزان دبی قنات ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده اهمیت و ارزش این سازه ها در جهت ذخیره آب به سفره آب زیر زمینی می باشد که این امر در افزایش آبدهی قناتهای پاییندست بند خاکی بسیار موثر بوده است.