سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته پورآصف – سازمان آب و برق خوزستان
رضا عبدالشاه نژاد – شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

چکیده:

این مقاله ب ا هدف بررسـی میـزان تغییـر برخـی از پارامترهـای کیفـی آب ورودی بـه شـبکه و زه آب خروجی از آن بر روی شبکه آبیاری و زهکشی دشت شمال شرق اهواز انجام شده است . پارامترهای کیفی مورد مطالعه که شامل هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، مجموع املا ح محلول ، دما و اسیدیته می باشند با استفاده از دستگاههای سنجش کیفی اندازه گیری شده اند . نتایج حاصل از بررسی روند و تحلیل داده های بدسـت آمـده نشان دهنده افزایش زیاد پارامترهای هدایت الکتریکی و مجموع املاح محلول است . دمای آب زهکـشی شـده کمی بیشتر ، اکسیژن محلول در آب کمتر و PH نیز کمی افزایش یافته است