سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید رئیسی دهکردی – کارشناس ارشد کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
محمدمهدی همایونپور – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن
جهانشاه کبودیان – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن

چکیده:

روشهای هنجارسازی امتیازات به میزان زیادی منجر به بهبود راندمان سیستمهای شناسایی گوینده می شوند . در این مقاله به بررسی برخی از م همترین و کاراترین روشهای هنجارسازی امتیازات در روشGMM پرداخته شده اس ت . بدین منظور روشهای ، هنجارسازی ماکزیممZNorm و TNorm مورد مطالعه قرار گرفت ه اند. روش هنجارسازی ماکزیمم دارای راندمان بسیار خوبی بوده
است. از سوی دیگر تر ک یب سری روشهای مختلف هنجارسازی مورد مطالعه قرار گرفت ه اند. در این میان انجام ۲ یا ۳ بار هنجارسازیماکزیمم راندمان سیستم را به میزان چشمگیری افزایش داده اس ت . ترکیب سری روشهای هنجارسازی با وجود افزایش راندمان منجر به افزایش زمان آزمایش سیستم نیز میگردند. از اینرو روش هنجارسازی دومرحل ه ای ارایه شده است که علاوه بر افزایش راندمان سیستم، توجه خاص به زمان آزمایش سیستم نیز دارد.