سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر حاتمی – پژوهشگاه نیرو، گروه انرژی و مدیریت مصرف ایران
مهدی طهماسبی – پژوهشگاه نیرو، گروه انرژی و مدیریت مصرف ایران
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو، گروه انرژی و مدیریت مصرف ایران

چکیده:

نظر بـه سـهم قابـل توجـه انـرژی الکتریکـی مصـرفی بـرای سرمایش و تأثیر بسیار زیاد آن بر پیک بـار سـالیانه، مـدیریت انرژی در تجهیزات سرمایشی از دیدگاه ملی بسیار بـا اهمیـت می باشد . استفاده از سیستم های سرمایش تبخیری دومرحلـه ایTwo-Stage Evaporative Cooler ( برای سرمایش ساختمانها،یکی از روشهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکـی در سـمت تقاضا محسوب می شود که نسبت به سایر تجهیزات سـرمایش غیر مرکزی دارای مزایای فراوانی می باشد . در این مقاله، عملکرد کولرهـای آبـی دومرحلـه ای نسـبت بـه کولرهای آبی تک مرحله ای و کو لرهای گازی بررسی و مـورد مقایسه قرار گرفته است . مطالعات صورت گرفته نشان می دهـد که نسبت بازده انرژی ) ) EER در کولرهـای آبـی دومرحلـه ای بین ۳۱ تا ۴۰ می باشد که نسبت به کولرهای آبـی متـداول در کشور ( دارای نسبت بازده انرژی ۲۰ تا (۳۰ و کولرهای گـازی ( دارای نسبت بازده انرژی ۲ تا ) ۳ بالاتر بوده و شرایط هوای خروجی آن نیز مطلوبتر می باشد . در ادامه نیز تأثیر اسـتفاده از این نوع سیستم های سرمایشی بر کاهش دیماند مصرف انرژی الکتریکی در یک ساختمان نمونه در شهر تهران مورد بررسـی قرارگرفته و نتایج بدست آمده نشان می دهند کـه در صـورت جایگزینی کولر های گازی با کولر های دو مرحله ای تبخیری، دیماند انرژی الکتریکی مورد نیاز این ساختمان به ۰/۱ مقـدار قبلی کاهش یافته و انرژی الکتریکی مصرفی نیز بـرای ایجـاد
سرمایش متناظراً کاهش می یابد .