سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس جعفری دستنایی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردوعضو سازمان

چکیده:

کاربرد روشهای تلفیقی در تصفیه فاضلاب خانگی و فاضلابهای صنعتی و فوق سنگین، نفت و پساب های صنایع لبنی،کاغذ سازی به طور موفق آمیزی عمل نموده است. هدف اصلی بررسی روش تصفیه بیولوژیکی با بستر ثابت و تلفیق کردن فاز بیولوژیکی با یک اکسیدکننده قوی (ازن) در حذف فنل ونیترات فاضلاب خانگی و مقایسه آن با روشهای متعارف تصفیه فاضلاب می باشد. این تحقیق از نوع مطالعات کاربردی – تجربی می باشد و در این تحقیق با ساخت یک پایلوت (مدل آزمایشگاهی ) تحقیقاتی و استفاده ازبستر ثابت و ازن، داده ها و پارامترهای ورودی و خروجی فاضلاب خانگی (فاضلاب ور ودی به تصفیه خانه شهر کرد ) را مورد آزمایش قرار داده و پس از راه اندازی پایلوت طی دو مرحله تصفیه بیولوژیکی (مرحله اول ) و تصفیه بیولوژیکی همراه با ازناسیون (مرحله دوم ) نتایج خروجی پایلوت مورد مطالعه قرارگرفت. میانگبن نیترات فاضلاب ورودی به این پایلوت برابربا ۰٫۵۵۸ میانگبن نیترات فاضلاب ورودی به این پایلوت برابربا ۱۳٫۹۴ میلی گرم بر لیتردر مرحله اول ودر مرحله دوم ۸٫۰۸ میلی گرم بر لیتر بدست آمد که اختلاف خروجی دو مرحله از نظر آماری معنی دار بود ومیانگین BOD5 فاضلاب ورودی برابر ۷۸٫۲ + ۲۷۲٫۹ میلی گرم برلیتر ودر خروجی پای لوت در مرحله اول به ۶۴٫۵+۱۰۶٫۶ ودر مرحله دوم به ۳۰٫۴+۵۵٫۸ میلی گرم برلیتر رسیدکه مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش جزئی رانشان داد ( ۰/۰۹۶=P ) میانگین فنل فاضلاب ورودی برابر با ۰٫۹۷ میلی گرم بر لیتر ودر خروجی در مرحله اول به ۰٫۶ میلی گرم بر لیتر رسیدودر مرحله د وم به ۰٫۰۱۷ میلی گرم بر لیتر رسید . حذف رنگ فاضلاب دراین سیستم به ۹۰% رسید. این فرایند تصفیه قادر است غلظت آلاینده های خروجی فاضلاب خانگی را پایین تر ازاستانداردهای خروجی تخلیه پساب به محیط زیست برساند وحتی قابل رقابت با سایر روشهای تصفیه فاضلاب از لحاظ هز ینه های مربوط به بی آب کردن و خشک کردن لجن، حداقل رسانیدن تولید لجن و سطح مورد نیاز و به عنوان یک روش مقرون به صرفه اقتصادی عمل نماید.