سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی خزاعی – عضای هیئت علمی و ۴محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین زمان برداشت گوجه فرنگی جهت استحصال حداکثر کمیت بذر یک طرح اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به اجرا در آمد. درکرتهای اصلی شش رقم گوجه فرنگی شامل موبیل، پتوارلی CH، جینا VF، ارلی اوربانا، کال جی وکارون و درکرتهای فرعی زمان برداشت شامل پنج چین از دهم مرداد ماه به فواصل پاتزده روز بررسی شد. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد میوه، بذر و نیز درصد استخراج بذر بود. تجزیه داده ها نشان داد ارقام گوجه فرنگی برای عملکرد و درصد استخراج بذر از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند ولی برای عملکرد میوه فاقد تفاوت معنی دار بودند. چین های آزمایش و نیز اثر متقابل ارقام در چین های مختلف در همه صفات تفاوت معنی دار مشاهده شد. در مقایسه میانگین ارقام گوجه فرنگی بیشترین عملکرد بذر گوجه فرنگی در رقم کارون و بیشترین درصد استخراج بذر در رقم جینا VF مشاهده شده است. چین های مختلف آزمایش در همه صفات مورد بررسی کاملا یکسان بودندبطوریکه عملکرد میوه، بذر و همچنین درصد استخراج بذر در چین های سوم و چهارم در مقایسه با سایر چین ها از برتری قابل توجهی برخوردار بود. در مجموع بیشترین عملکرد بذر گوجه فرنگی از محصول برداشت شده در شهریور ماه حاصل میشود.