سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید صادقی پور – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حسین غفاری خلیق – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
رضا منعم – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حسن عسکری – کارشناس زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

به منظور بررس ی آزمای شی ٢ ساله در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری در سال های ١٣٨٣ و ١٣٨٤ اجرا شد. تحقیق به صورت کرت ها ی یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار انجام گرفت . با توجه به تاریخ کشت سایر حبوبات گرمادوست در منطقه ، ٣ تاریخ کشت ( ١٠ خرداد، ٢٥ خرداد و ٩تیر) در کرت های اصلی و ٦ رقم ماش(پرتو، NM92 VC1973A,VC1178B,VC4152B و PUSA9173) در کرت های فرعی قرار گر فتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین تاریخ های مختلف کاشت از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری در سطح ١% وجود داشت ، به طوری که با تاخیر در کاشت عملکرد دانه افزایش یافت که دلیل آن تولید غلاف بیشتر و دانه های سنگینتر بود . بیشترین میزان عمل کرد با میانگین ۱۰۲/۹ گرم در متر مربع از تاریخ کاشت ٩ تیر و کمترین آن با میانگین ۷۹/۵۷ گرم در متر مربع از تاریخ کاشت ١٠ خرداد حاصل شد . بین ارقام مختلف نیز از نظر عمل کرد دانه اختلاف معنی داری در سطح ١% مشاهده گردید ، به صورتی که بیشترین میزان عملکرد با میانگین ۱۱۴/۹ گرم در متر مربع از رقم VC4152 و کمترین آن با میانگین ۶۷/۳۵ گرم در متر مربع از رقم PUSA بدست آمد . اثرات متقابل سال در تاریخ کاشت ، سال در رقم و همچنین سال در تاریخ کاشت در رقم بر عملکرد دانه معنی دار تشخیص داده نشد . همبستگی ساده عملکرد دانه با تعداد غلاف(۰/۷۸۲=r) و وزن صددانه (۰/۵۴۶=r) مثبت ولی با تعداد دانه در غلاف و پروتئین دانه معنی دار نبود . با توجه به نتایج این تحقیق ، تاریخ کاشت ٩ تیر و ر قم VC4152 جهت کشت در منطقه شهرری پیشنهاد می شوند.