سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد گلوی – استادیار دانشگاه زابل،
محمود رمرودی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تهران،
سمیه منصوری – دانشجوی زراعت واصلاح نباتات دانشگاه زابل

چکیده:

این تحقیق به منظور بر رسی تاثیر تاریخ کاشت بر عمل کرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی اسفرزه در سال زارعی ۸۴-۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در سد سیستان اجرا گردید . آزمایش در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی با شش تاریخ کاشت ۱۸، ۲۸ بهمن و ۸، ۱۸ و ۲۸ اسفند ۸۳ و ۸ فرور دین ۸۴ با سه تکرار انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که بین تاریخ های کاشت از نظر طول سنبله اصلی و فرعی، تعداد برگ سنبله در بوته، وزن هزار دانه وعمل کرد بیولوژیک اختلاف معنی داری وجود داشت، اما شاخص تورم، درصدموسیلاژ، ارتفاع بوته و شاخص برداشت تحت تاثیر تاریخ های مختلف کاشت قرار نگرفتند . بررسی ها نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته و طول سنبله اصلی و فرعی در تاریخ کاشت ۸۳/۱۲/۲۸ بیشترین تعداد برگ و سنبله در بوته و عملکرد بیولوژیکی در تاریخ کاشت ۸۳/۱۲/۱۸ ازمتوسط تعداد ۱۰ بوته بدست آمدند و چنانچه تاریخ کاشت از ۱۸ اسفند تا ۸ فروردین به تاخیر افتد باعث کاهش در عملکرد می گردد.