سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر احمدیان یزدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

یکی از مهم ترین مسایل گیاهپزش کی در زراعت چغندرقند از جمله در استان خراسان نماتد مولد سیست چغندرقند می باشد از جمله روش های زر اعی موثر در مدیریت تلفیقی کنترل نماتد چغندرقند کشت زود چغندرقند توصیه شده است . بر این اساس در سال ۱۳۸۲ در شهرستان چناران در مزرعه آلوده به نماتد با جمعیت اولیه (pi) ا ۲۶ تخم ولارو در گرم خا ک آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تیمار تاریخ کاشت شامل زود کاشت ( ۲۰ اسفند ) میان کاشت ( ۲۰ فروردین) دیر کاشت ( ۲۰ اردیبهشت ) و کشت بعد از گرفتن آب از غلات ( ۲۰ خرداد ) در ۴ تکرار به مرحله اجرا در آمد . در پایان فصل زراعی پس از برداشت چغندرقند محاسبات آماری نشان داد بین تیمار های آزمایشی از نظر عمل کرد ریشه اختلف معنی داری در سطح ۱ درصد وجود دارد و در بین تاریخ های کاشت مورد مقایسه تیمار زود کاشت با میانگین ۵۶/۹۸ تن درهکتار در گروه اول قرار گرفت و تیمار های میان کاشت و دیر کاشت به ترتیب ۴۴/۴۳ و ۴۲/۵۶ تن در هکتار در گروه دوم قرار گرفته و تاریخ خیلی دیر کاشت با ۲۲/۵۷ تن در ه کتار کمترین عمل کرد را به خود اختصاص داد . بنابراین بدست آوردن حد اکثر محصول در مناطق آلوده به نماتد چغندرقند توصیه می شود در اولین فرصت مم کن قبل از ای نکه درجه حرارت خا ک به ۱۰درجه سانتیگراد برسد کشت صورت گیرد تا قبل از فعال شدن نماتد، چغندرقند به اندازه کافی رشد کرده و بتواند در برابر حمله نماتد بیشتر مقاومت نماید.