سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین صابری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
حمید تجلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
محسن آرزمجو – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
علی آذری نصر آباد – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

چکیده:

عملکرد گیاهان علاوه بر ژنوتیپ به شرایط محیطی و مدیریتی بستگی دارد . در این بین تاریخ کاشت و میزان بذر از مهم ترین عوامل مدیریتی مؤثر در عمل کرد گیاهان می باشد. لذا آزمایشی به منظور تعیین اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر خصوصیات زراعی عمل کرد و اجزا عملکرد لاین های امیدبخش جو بهمدت دو سال اجرا گردید . آزمایش بصورت اسپلیت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد . تاریخ های کاشت در کرتهای اصلی و فا کتوریل ارقام * میزان بذر در کرت های فرعی قرار داشت . نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان می دهد که سطوح تر اکم فقط بر تعداد بوته در متر مربع در سطح ١ درصد و تعداد سنبله در متر مربع در سطح ٥ درصد اختلاف معنی دار داشتند . ارقام از نظر کلیه صفات بجز تعداد سنبله در متر مربع و شاخص برداشت در بقیه صفات در سطح ١ درصد با همدیگر اختلاف معنی دار داشتند . گر چه تاریخ کاشت ها از نظر آماری با همدیگر اختلاف معنی داری نداشتند ولی تاریخ کاشت دوم با عملکرد ۳/۷۵ تن در ه کتار بهترین تاریخ کاشت و رقم کارون * کویر و سپس لاین M – 80-7 بهترین رقم و لاین بودند و بین عملکرد دانه با تعداد سنبله در مترمربع ، تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی دار در سطح ١ درصد بود.