سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد ضعیفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رئوف سیدشریفی – هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
معرفت قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فریبرز پیغامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

از ۹۰ میلیون هکتار مراتع در مناطق کوهستانی ، ۱۴ میلیون هکتار را مراتع ییلاقی تشکیل می دهد که متوسط تولید علوفه ان ۲۹۰ کیلو گرم در هکتار می باشد ( ۱) .دخالت بیش ار حد انسان در مراتع، استفاده زراعی از سطوح شیب دار با کاشت گیاهان ردیفی، چرای زود رس و مفرط، آتش سوزی های عمدی و غیر عمدی از جمله عواملی هستند که در کاهش بوشش گیاهی و افزایش فرسایش خاک موثر است ( ۲).مطالعات انجام شده در احیای مراتع نشان می دهد که با افزایش ۳۷ تا ۴۰ درصد پوشش گیاهی درمراتع، میزان روان اب از ۷۳ درصد به ۱۴ درصدکاهش می یابد( ۲).ایجاد پوشش گیاهی مناسب در مراتع از طریق بذر باشی به عواملی همچون میزان بارندگی، سطح بوشش طبیعی خاک، شیب زمین، نوع گیاه ،تاریخ کاشت، تراکم کاشت و مدیریت مرتع بستگی دارد ( ۱و ۲). بررسی های نات وچاناسی ( ۷) نشان داد میزان اب دوی و رسوبات در اوایل بهار که بوشش گیاهی کامل بود کمتر مشاهده گردید ولی در تابستان که بوشش گیاهی به دلیل چرای شدید و خشکی از بین می رود به حد اکثر خود می رسد.مطالعات فارسر و هوسون ( ۵ )در خصوص بذر پاشی چندین گونه در تاریخ های مختلف کا شت نشان داد در زمین های شیب دار با شیب ۲۲ درصدی غالبیت با علف باغ ،فالاریس و پوا بوده است.ضمن انکه میزان رطوبت خاک از ۵۰ درصد در تیمار شاهد به ۹۳ درصد در تیمار های مورد بررسی افزایش یافت.مطالعات
انجام شده در خصوص بذر باشی ۲۵۰ گونه مورد بررسی در مناطق خشک امریکا نشان داد که گیاهانی نظیر اگروپیرون ،علف باغ و فستوکا و انواع یونجه ها از پایداری مناسبی برخوردارند. کشت مخلوط گراس و لگوم اقتباس از شرایط طبیعی است که با فرار گرفتن اندام های هوایی گیاهان با سیستم های مختلف فتوسنتزی در چندین اشکوب منجر به استفاده حداکثر از انرژی نورانی و افزایش کارایی انرزی در سیستم می گردد که به تبع از ان بر میزان علوفه افزوده می شود. کاسلر ( ۴ ) و کاسلر و وردوسلوم ( ۳و ۴ ) گزارش کرده اند مقدار علوفه بدست امده ازکشت محلوط یونجه و گندمیان علوفه ای ازجمله علف باغ در مقایسه با کشت خالص انها بیشتر است.طبق مطالعات گروکر و اسکول ( ۶ ) مقدار علوفه بدست امده از کشت محلوط معادل کشت خالص گندمیان علوفه ای همراه با مقدار زیادی کود ازته است.