سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجید صباغ کرمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرحیم اسفیدانی – دانشجوی دوره دکترای بازاریابی بین الملل دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی ارتباط بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن یکی از مقوله های مهم حوزه مدیریت و اقتصاد می باشد و در این زمینه مطالعات زیادی در سطح دنیا انجام گرفته است و مدلهای مختلفی نیز جهت بررسی ارتباط بین جهانی شدن و تجارت الکترونیک ارائه شده است. ولی تاکنون در مورد نقش تجارت الکترونیک بر جهانی شد بنگاهها پژوهشی در ایران انجام نگرفته است. از این رو این مقاله بر آن است تا رابطه میان تجارب الکترونیک و جهانی شدن را مورد مطالعه قرار دهد.
به علت ماهیت و شرایط خاص اقتصادی – اجتماعی ایران و عدم بلوغ کافی تجارت الکترونیک در کشور به نظر می رسد نمی توان الگو و یا مدل خاصی را به عنوان رویکرد اصلی انتخاب نمود. نتیجتا این تحقیق درصدد آن است که با تلفیقی از الگوهای موجودد و مدل های رایج در دنیا به مدلی دست یابد که از آن طریق بتوان ارتباط بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن را ارزیابی نمود. سپس بر اساس مدل ارایه شده ارتباط بین جهانی شدن و تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. نتجه این تحقیق نشان میدهد که بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن صرفا در بعد مشتری ارتباط معنی داری وجود دارد و بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن در بعد درونی و بعد زنجیره تامین رابطه معنی داری مشاهده نشد.