سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
جلال حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:
حفاظت فیزیکی مواد آلی در درون خاکدانه ها به عنوان یک عامل مهم کنترل کننده تجزیه و تخریب مواد آلی خاک شناخته شده است زمانی که خاکدانه های بزرگ در اثر شخم یا عوامل دیگر شکسته می شوند، مواد آلی درون آنها و نیز مواد آلی بین خاکدانه های کوچک برای تجزیه در دسترس میکروب ها قرار می گیرند، فرآیند معدنی شدن نیتروژن یکی از مهمترین فرآیندهای چرخه نیتروژن است که بخشی از آن در خارج از سلول های زنده به وسیله آنزیم های برون سلولی و بخشی از آن در داخل سلول های میکروبی زنده انجام می شود.این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تخریب خاکدانه بر معدنی شدن نیتروژن در یک خاک آهکی انجام شده است. برای این منظور ما خاکدانه های ۴ تا ۶ میلی متری یک خاک آهکی را با استفاده از الک جدا کرده و نمونه های ۶۰ گرمی از آن تهیه کردیم سپس این نمونه ها را با استفاده از دستگاه آلتراسونیک در زمان های متفاوت (صفر، ۲،۴،۶،۸ و ۱۰ ) دقیقه تحت تخریب قرار داده و به مدت ۶۰ روز تحت انکوباسیون قرار داده و در بازه های زمانی ۱۵ روزه اقدام به نمونه برداری کرده و میزان نیتروژن معدنی شده را اندازه گیری کردیم نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش مدت تخریب و زمان انکوباسیون معدنی شدن نیتروژن افزایش می یابد.