سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی رحمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهرداد یارنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر تر اکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگردان به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۳ دراستان آذربایجان شرقی (تبریز) اجرا گردید.تیمارهای آزمایشی از ترکیب دو هیبرید آذرگل و آلستار در سه تراکم ۷۰،۵۵ و ۸۵ هزار بوته در هکتار بدست آمد . بین دو هیبرید در همه صفات اختلاف معنی داری وجود داشت و برتری در تمام صفات مورد بررسی مربوط به هیبرید آذرگل بود. افزایش تر اکم اثرات متناقضی بر قطر طبق در دو هیبرید گذاشت.افزایش قطر طبق منجر به افزایش تعداد دانه های تشکیل شده در طبق و به تبع آن افزایش عمل کرد گردید.هیبرید آذرگل با تراکم ۵۵ هزار بوته بیشترین و هیبرید آلستار با تر اکم ۸۵ هزار بوته کمترین تعداد دانه را داشتند. تراکم مطلوب برای هر دو هیبرید ۸۵ هزار بوته در هکتار برآورد گردید و ارقام مورد مطالعه دارای عملکرد بالا از نظر تولید دانه می باشند. بیشترین عمل کرد دانه با اختلاف معن ی دار در هیبرید آذرگل در تراکم ۸۵ هزار بوته در هکتار معادل ۵۸۳۱ کیلوگرم در هکتار و در هیبرید آلستار نیز در تر اکم ۸۵ هزار بوته در هکتار معادل ۴۸۷۷/۶ کیلوگرم در هکتار به دست آمد.با افزایش تراکم درصد روغن،افزایش یافت و بیشترین درصد روغن در هر دو هیبرید در تراکم ۸۵ هزار بوته در هکتار به دست آمد.افزایش درصد روغن و عملکرد دانه در تراکم های بالا منجر به افزایش عملکرد روغن نیز گردید.بطوریکه بیشترین عملکرد روغن در هیبرید آذرگل معادل ۲۴۷۱/۴ و در هیبرید آلستار معادل ۲۰۵۳/۶ کیلوگرم در هکتار در تراکم ۸۵ هزار بوته در هکتار حاصل شد.بیشترین شاخص برداشت در هیبرید آلستار با تراکم ۸۵ هزار بوته در هکتار (۳۱/۶۵%) و در هیبرید آذرگل با تر اکم ۵۵ هزار بوته در هکتار (۲۴/۷۶%) وکمترین آن در هیبرید آلستار با تراکم ۵۵ هزار بوته در هکتار( ۲۳/۳۳%) و در هیبرید آذرگل با تراکم ۸۵ هزار بوته در هکتار (۲۳/۷۵%) حاصل شد.