سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا صابری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
سراله گالشی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سهیل سیرانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زینب براتی – پژوهشگر ارشد آموزش و پرورش گلستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و آرایش های مختلف کاشت روی کیفیت وبرخی صفات زراعی ذرت شیرین آزمایشی در سال های ١٣٨٣ و ١٣٨٤ در اراضی مر کز تحقیقات کشاورزی گلستان بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید . تیمارها شامل تر اکم گیاهی (۴۵، ۵۵، ۶۵ و ۷۵ هزار بوته در هکتار ) و آرایش کاشت (یک ردیفه و دو ردیفه ٢٠ سانتی متر) بود. نتایج حاصله نشان داد با افزایش تراکم، ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، ساقه، چوب بلال، بلال، کل، وزن الیاف خام و پروتئین افزایش وقطر بلال و وزن خشک پوشش کاهش یافت .با تغییرآرایش کاشت تک ردیفه به دو ردیفه نیز وزن خشک برگ ، ساقه، بلال، چوب بلال و قطر بلال افزایش یافت . در بررسی اثر ات متقابل بیشترین میزان وزن خشک برگ و ساقه از تراکم ٦٥ هزار بوته در هکتار دوردیفه حاصل گردید و بالاترین مقدار پروتئین، الیاف خام ، وزن خشک بلال و زیست توده کل از تراکم ٧٥ هزار بوته در هکتار دوردیفه بدست آمد..بطور کلی می توان نتیجه گرفت که با آرایش کاشت دو ردیفه رقابت بین بوته ها کاهش یافته و تر اکم ذرت شیرین را می توان به ٦٥ تا ٧٥ هزاربوته در هکتار افزایش داد و در حصول عملکرد بالا بهره جست.