سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدرت اله شاکرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود رفیعی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سعید نورمحمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
امیرحسین شیرانی راد – موسسه اصلاح بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تر اکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و ، برخی خصوصیات مرفولو ژیک ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ٧٠٤ آزمایش فا کتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خرم آباد انجام شد . تر اکم در سه سطح ۷، ۱۰ و ۱۳ بوته در مترمربع و سه آرایش کاشت یک ردیفه ، دو رد یفه ساده و دو ردیفه ز یکزاکی روی هر پشته مورد بررسی قرار گرفت. اثر تر اکم و آرایش کاشت و اثر متقابل آن ها بر عملکرد دانه معنی دار بود. بیشترین عملکرد از تراکم ١٠ بوته در مترمربع با آرایشکاشت دو ردیفه به میزان ١٢٧٤٤ کیلوگرم در هکتار بدست آمد ، هر چند با آرایش کاشت دو ردیفه ز یکزاکی در همین تر اکم تفاوت معنی داری نداشت. در میان اجزای عمل کرد دانه ، تعداد دانه در ردیف بالاتر باعث برتری این تیمار نسبت به سایر تیمارها گردید ، زیرا بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه (۰/۶۵=R) داشت.