سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیراصلان حسین زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
بهرام دهدار – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
لطیف فتحی – شرکت تولید بذر سیب زمینی ویلکیج اردبیل

چکیده:

این آزمایش در قالب طرح آماری کرت های یکبار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با استفاده از مینی تیوبرهای حاصل از کشت گیاهچه های آزمایشگاهی سالم سیب زمینی در سه تکرار اجرا گردید . عامل اندازه وزنی مینی تیوبر بعنوان کرت اصلی در چهار سطح (A1= کوچکتر از یک گرم ، A2= یک تا پنج گرم ، A3=پنج تا ده گرم و A4= غده معمولی به وزن ٣٥ تا ٥٥ گرم) و تراکم بوته بعنوان کرت فرعی در دو سطح (B1= 10×۷۵ سانتی متر مربع و B2=20×۷۵ سانتی متر مربع) در آزمایش قرار گرفتند . عملیات زراعی مرحله کاشت و داشت طبقفرم متداول برای مینی تیوبر در آزمایشات ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل صورت گرفت . از صفات زراعی عملکرد در واحد سطح ، تعداد غده در بوته ، وزن غده در بوته ، وزن متوسط غده در بوته، درصد ماده خش ک، درصد غده های به قطر اندازه بذری (۵۵-۲۸ میلی متر)، درصد غده های به قطر کوچکتر از اندازه بذری( ٢٨ میلی متر>) و درصد غده های درشت تر از اندازه بذری( ٥٥ میلی متر<) یادداشت برداری های لازم بعمل آمده و نسبت به تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها براساس آزمون های F و دانکن اقدام گردید . مینی تیوبرهای گروه وزنی A3 ا (۵ تا ۱۰ گرم) با تولید ۴۶/۲۵ تن در هکتار با عملکرد گروه وزنی ٣٥ تا ٥٥ گرمی (A4) که بمیزان ۵۳/۳۱ تن در هکتار بود اختلاف معنی داری نشان نداد و فاصله کاشت B1 (10cm) بین مینی تیوبرها با ۴۵/۶۴ تن در هکتار نسبت به B2 (20cm) در کلاس a قرار گرفت.