سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه واقع در شمال غربی ایران و در محدوده ی ۲۰ و ۳۶ تا ۵۵ و ۳۶ عض شمالی و ۱۰ و ۴۸ تا ۵۵ و ۴۸ طول شرقی واقع شده است. کیفیت آبهای زیرزمینی، که بر اساس مشخصات شیمیایی، بیولوژیکی، محتوای رسوبی و درجه حرارت آن تعیین می گردد، از اهمیت ویژه ای در تعیین مناسب آب زیرزمینی به خصوص برای استفاده ی معینی برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تشکیلات زمین شناسی بر کیفیت آب زیرزمینی در حوزه ی آبخیز زنجانرود و به خصوص در محدوده ی دشت زنجان می باشد. بدین منظور ابتداء با استفاده از نقشه ی زمین شناسی و سایر منابع موجود نوع، وضعیت و گستردگی تشکیلات زمین شناسی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و از این طریق یک گروه بندی از نظر نوع لیتولوژی بین آنها صورت گرفت. سپس محل و موقعیت مناسب تخلیهکننده ی آبهای زیرزمینی از قبیل چشمه، قنات و چاه در هر گروه مشخص گردید و از آب آنها جهت تجزیه ی شیمیایی نمونه برداری شد. در نهایت این تشکیلات از نظ بندی آبهای زیرزمینی موجود در منطقه از نظر مصارف مختلف آنها به کار رود. همچنین در تعیین و ارائه ی راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت و مدیریت بهینه ی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.