سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رمضانی – گروه مکانیک، دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه
قادر رضازاده – گروه مکانیک، دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه
علی دنیوی – گروه مکانیک، دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه
احمدعلی طهماسبی – گروه مکانیک، دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

پدیدة چتر تابعی از پارامترهای ماشینکاری می باشد، که با تغییر این پارامترها می توان منطقـة پایـدار را بدسـت آورد . دراین مقاله ابتدا معادلات حاکم بر ابزار را بدست آورده، سپس با توجه به شرایط اولیه و شرایط مـرزی حـاکم بـر ابـزار بـه انتگرال گیری از این معادلات در طول ا بزار پرداخته و با مـدل کـردن ابـزار بـا درجـات آزادی محـدود و تـشکیل معادلـة ارتعاشی سیستم برشی، به بررسی تاثیر ت عداد دندانه و زاویة درگیری ابزار با قطعه کار بر پایداری سیـستم پرداختـه شـده است .