سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین شاهسونی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشازی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد اردلان – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

افزایش معنی دار غلظت گوگرد کل در برگ در هنگام بازشدن پرچم و در دانه بعد از برداشت گندم ارتباط مستقیمی با افز ایش مقدار گوگرد در خاک داشت که در یک مطالعه گلخانه ای گوگرد بصورت جیپسوم در مقاد یر ۲۰، ۴۰ و ۸۰ کیلوگرم در هکتار و بدون گوگرد بعنوان شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصاد فی در چهار تکرار به خاک های برداشت شده از دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتی متر ی از مزارع آ بی و د یم در استان گلستان داده شد و عملکرد گندم بطور متوسط ۲/۷ و ۳ گرم بر حسب ماده خشک بر گلدان به ترتیب در خاک برداشت شده ار عمق های ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتی متری از مزرعه آبی انتخاب شده و همچنین ۲ و ۲/۶ گرم بر حسب ماده خشک بر گلدان از عمق های ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتی متری از مزرعه ذیم انتخاب شده بود . بهترین عملکرد محصول در نمو نه هایی بود که نسبت نیتروژن به گوگرد در برگ آن ها در موقع باز شدن پرچم ۱:۱۷ بود و غلظت گوگرد در دانه در هنگام برداشت ۰/۰۱> درصد بود . همچنین اثر متقابل گوگرد با عمق و آ بیاری در خاک های برداشت شده از مزرعه آ بی در سطح یک درصد معنی دار بود . نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت نیترو ژن به گوگرد در دانه یا برگ می تواند نشانگر خو بی بر ای نشان دادن کمبود گوگرد در دانه یا برگ باشد.