سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام ایمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حبیب حکین زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
پیمان آق تومان – عضو هیئت علمی – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مسعود خیرخواه – عضو هیئت علمی – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در پژوهش حاضر اثرات تغییرات تراز آب بر روی بازتاب امواج نامنظم از موجشکنهای تودهسنگی سکویی پایدار به روش مدلسازی فیزیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور از چهار تراز آب مختلف به همراه پارامترهای متفاوت موج همچون ارتفاع موج شاخص و پریودهای متفاوت با طیف انرژی موج JONSWAP و تعداد امواج در طول هر آزمایش ۳۰۰۰ موج در نظر گرفته شده است. مدل موج شکن شامل دو لایه آرمور فوقانی و تحتانی است که لایهی فوقانی از مصالح سنگینتری نسبت به لایه تحتانی تشکیل شده است. شیب سمت دریای سازه ۵/۱:۱ است. عرض سکو (فرمول در متن اصلی مقاله) است و تراز سکو (فرمول در متن اصلی مقاله) بالاتر از تراز متوسط آب دریا قرار گرفته است. تمامی آزمایشها در فلوم موج پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با مقیاس ۱:۳۰ در تابستان ۸۹ انجام شده است. برای محاسبه ضریب بازتاب امواج از روش آقایMansard استفاده شده است. نتایج آزمایشگاهی به صورت نمودارها و روابط بازتاب جدید ارائه شده است.