سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه مازندران
وحید غلامی – دانشجوی دکتری آبخیزداری
محمد بشیرگنبد – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

پوشش سطح زمین وکاربری اراضی از عوامل تاثیرگذار در میزان فرسایش می باشد. تخریب سطح جنگل وتبدیل به زمینهای زراعی، در سطوح جنگلی شمال ایران موجب تشدید فرسایش خاک وافزایش رسوبات در رودخانه ها می شود. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تغییرات کاربری وتخریب جنگل ها در میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز کسیلیان از مدل EPM استفاده شد. ابتدا مدل EPM برای برآورد میزان فرسایش ورسوب با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و نقشه کاربری اراضی سال ۱۳۷۴ بکارگرفته شد. سپس نقشه کاربری اراضی با تکنیک طبقه بندی نظارت شده تصویر ETM+ ) لندست ۷) سال۲۰۰۲ تهیه وبا نقشه کاربری جدید، مدل EPM برای شبیه سازی شرایط حوضه و برآورد میزانفرسایش و رسوب اجرا شد.نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در میزان فرسایش ورسوب ومیزان گل آلودگی آب رودخانه تاثیر بسزایی دارد.