سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سادات حسینی – کارشناس ارشد پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، تهران
منوچهر وزیری – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در این مقاله به موضوع تغییر لغزندگی سطح راه به عنوان عامل موثر در ایمنی پرداخته شده و لزوم تغیین سرعت مجاز بر اساس لغزندگی سطح راه با استفاده از سیستمهای سرعت مجاز (VSL) نشان داده شده است. یک نرم افزار شبیه ساز خرد ترافیک تهیه شده و درآن نرم افزار با استفاده از قوانین حرکت، جابجایی وسایل نقلیه مدلسازی شده است، در این محلها تغییر وضعیت لغزندگی سطح راه با تغییر شتاب ترمز توصیف و نشان داده شده که چگونه افزایش لغزندگی باعث کاهش سرعت ایمن وسایل نقلیه و در نتیجه کاهش ظرفیت جاده ها می شود. در نرم افزار شبیه سازی تهیه شده، بزرگراه ها به سلولهایی تقسیم شده که هر وسیله نقلیه در هر زمان داخ یکی از اینسلولها قرار می گیرد و حرکت وسایل نقلیه با جابجا شدن آنها در این سلولها توصیف می شود. با استفاده از نرم افزار به صورت گرافیکی نشان داده شده که در صورت افزایش لغزندگی سطح راه چگونه ظرفیت جاده کاهش یافته و تراکم وسایل نقلیه افزایش می یابد.