سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهران میرزائی – پژوهشگاه نیرو ایران
الهام خسروشاهلی – پژوهشگاه نیرو ایران
عماد شریفی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی تاثیر تغ ییرات پارامترهای الکتریکـی و مکانیکی ژنراتور سنکرون بر روی جریان اتصال کوتـاه سـه فاز و بدست آوردن خواص ژنراتور اتصال کوتـاه مـی باشـد . این پارامترها شامل مقاومت هـای الکتریکـی تحریـک رتـور، سیم پیچی استاتور، دمپرها و راکتانسهای و اندوکتانسهای های نشتی مربوطه، ولتاژ تحریک و لختی مجموعـه رتـور ژنراتـور سنکرون اتصال کوتـاه اسـت . تحلیـل صـورت گرفتـه شـامل بررسی دامنه جریان اتصـال کوتـاه و رفتـار گـذرای ژنراتـور است . در این بررسی از مدل d-q ژنراتور بـرای شـبیه سـازی استفاده می شـود . بـرای ایـن تحلیـل یـک ژنراتـور MVA2 ،۴۰۰v . در نظر گرفته شده است