سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
روح الله هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

روش تقویت کامپوزیتی سازه های معیوب و ترکدار به علت مزایای فراوان مواد کامپوزیتی، گسترش روز افزونی در میان صنایع مختلف پیدا نموده است، لذا تحقیقات گسترده ای برای بررسی تاثیر وصله تقویت کننده کامپوزیتی بر استحکام شکست سازه ترمیم شده، تحت شرایط مختلف بارگذاری انجام گرفته است. در این مطالعات، اثر ترمیم کننده کامپوزیتی تنها بر ضرایب شدت تنش بررسی شده است، در صورتی که تحقیقات گسترده در حوزه مکانیک شکست نشان می دهد، اولین ترم غیر تکین میدان تنش موسوم به تنش T، نقش مهمی در تعیین رفتار و استحکام شکست ترک ایفا می کند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر وصله کامپوزیتی بر استحکام شکست سازه تقویت شده، تحت شرایط مودترکیبی I/II می باشد. در این راستا مدل المان محدود ورقی دارای ترک مرکزی، تقویت شده با وصله کامپوزیتی از جنس گرافیت/اپوکسی در نرم افزار Abaqus ایجاد گردیده و تاثیر وصله کامپوزیتی، بر کلیه پارامترهای ترک، به صورت تابعی از ضخامت وصله و زاویه ترک بررسی گردیده است. نهایتابا جایگذاری مقادیر ضرایب شدت تنش و تنش T در معیار تعمیم یافته بیشترین تنش محیطی، اثر تقویت کننده کامپوزیتی بر شرایط شکست سازه ترکدار، مورد بررسی قرار گرفته است.