سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس رضائی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا غفوری – کارشناس ارشد بخش مهندسی آب – دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه علی اصغری – فارغ التحصیل بخش مهندسی آب – دانشگاه شهید باهنر کرمان
گیتی کریمی – فارغ التحصیل بخش مهندسی آب – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بی تردید بحران آب یکی از معضلات پیش روی بشر در آینده است، برای مواجهه با این مشکل چاره ای جز مصرف بهینه آب موجود نیست، تکنیک کم آبیاری راه حلی است که می توان به کمک آن با مصرف کم آب، محصول بیشتری برداشت کرد. تحقیق حاضر کوششی است برای تعیین تاثیر کم آبیاری بر محصول ذرت علوفه ای، طرح بصورت فاکتوریل و در قالب بلوکهای کاملا تصادفی به سه تیمار آبیاری (۱۰۰% ، ۶۰%و ۴۰% نیاز ابی گیاه) و پنج تکرار انجام شد. دوره آبیاری برای کلیه تیمارها یکسان و برابر هفت روز بود. بیشترین عملکرد با مصرف ۳۱۶ میلیمتر آب آبیاریمربوط به آبیاری کامل و برابر ۴۸/۶۸ تن در هکتار بود. در این تحقیقتابع تولید محصول ذرت نسبت به آب بصورت Y=33/752×2 + 24/449x + /736R2 , =0/7476 که در آن X ارتفاع آب آبیاری Y , (m) عملکرد محصول (kg/m2) می باشد.