سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسرین رزمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
ا میر غریب عشقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

مطالعات مربوط به تاثیر سطوح تنش خشکی بر سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و وزن خش ک ساقه چه مربوط به چهار رقم سورگوم دانه ای به اسامی بومی اردستان، پیام، سپیده و کیمیا در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار در شرایط آزمایشگا هی انجام شد . به منظور ایجاد تنش مصنوعی از پلی اتیلن گلایکول ۸۰۰۰ برای تهیه محلولهایی با پتانسیل اسمزی ۳-، ۶-، ۹-، ۱۲- و ۱۵- بار در شرایط دمایی ۳۰ + درجه سانتیگراد استفاده شد . با ک اهش پتانسیل اسمزی محیط ک شت سرعت جوانه زنی از طریق تأخیر در شروع جوانه زنی و نق صان تعداد بذور جوانه زده، کاهش یافت . همچنین کاهش وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در سطح احتمال ۵ درصد مشاهده گردید، بطوریکه کاهش وزن خشک ساقه چه تحت پتانسیل های اسمزی پایین محسوس تر از کاهش وزن خشک ریشه چه بود. ارقام نیز واکنش متفاوتی به کاهش پتانسیل محیط کشت نشان دادند و شیب تند تغییرات سرعت جوانه زنی رقم پیام باعث معنی دار شدن اثر متقابل پتانسیل × رقم در سطح احتمال ۵ درصد گردید . بطور کلی خصوصیات جوانه زنی رقم بومی اردستان نسبت به ۳ رقم دیگر به میزان کمتری تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفت.