سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کامل ساجد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تاثیر محدودیت آب در گونه ها و ارقام مختلف گیاهان ، متفاوت می باشد. بنابراین به منظور مقایسه واکنش ارقام مختلف جو نسبت به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و شناسایی ارقام و لاین های سازگار و متحمل به خشکی ، در این مرحله که جزو حساسترین مراحل به کمبود آب می باشد آزمایشی در شرایط آزمایشگاهی (انکوباتور ) انجام گرفت. در این آزمایش با استفاده از پلی اتیلن گلیکول ، تاثیر چهار سطح پتانسیل آب محلول (۰، ۳-، ۶- و ۹- بار) روی بذور ارقام جو (ماکوئی، N-81-14 ،LB-IRAN و N-81-7 ) بررسی گردید . این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و صفاتی مانند در صد جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه ، تعداد ریشه چه اندازه گیری شد . نتایج آزمایش نشان داد که بین سطوح مختلف پتانسیل آب و صفاتی مانند در صد جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه اختلاف معنی داری مشاهده می شود و باکاهش پتانسیل اسمزی صفات فوق به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و رقم N-81-7 از نظر میزان مقاومت و تحمل به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی از بقیه ارقام برتر بود.