سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین مصباح – محققین بخش زراعت و اصلاح نباتات مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
حسین آهی فر – محققین بخش آگرونومی و خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
مهیار مشتاقی – محققین بخش آگرونومی و خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

چکیده:

به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ٨ تیمار (۱۱۰، ۰۰۱، ۱۱۱، ۱۰۱، ۱۰۰، ۰۱۰، ۰۰۰، ۰۱۱) در ٣ تکرار بصورت گلدانی در دو سال به اجرا درآمد . (هر عدد معرف یک مرحله و صفر و یک به ترتیب معرف تنش و آبیاری است ). سه مرحله رشد شامل تا ٣٠ روز پس از نشا کاری ، ٣١ تا ٧٠ روز پس از نشا کاری و ٧١ روز پس ازنشا کاری تا انتهای دوره رشد در نظر گرفته شد. سطح تنش ، رسیدن رطوبت خاک گلدان به ٢٥ درصد آب قابل دسترس بود . در این زمان مقدار آب تا حد FC محاسبه و داده شد . در مواقع غیر تنش وقتی رطوبت خاک به ۸۰ درصد آب قابل دسترس رسید آبیاری تا حد FC انجام گرفت . بر اساس نتایج دو ساله بین تیمارها از لحاظ عملکرد برگ خشک ، درآمد هکتاری، ارتفاع بوته ، میزان قند و نیکوتین در سطح ١درصد و از لحاظ طول برگ ، قیمت یک کیلو در سطح ٥ درصد اختلاف معنی دار وجود داشت . بیشترین میزان عملکرد برگ خشک تیمار ۸ (۰۱۱) و کمترین آن مربوط به تیمار ۳ (۱۰۰) بود. اثر سال بر روی کلیه صفات بجز کارایی مصرف آب و درآمد معن ی دار بود . نتایج نشان داد که آبیاری در ٣٠ روز اول پس از نشا کاری درصورتی که در سایر مراحل امکان آبیاری نباشد مفید نخواهد بود زیرا باعث افزایش رشد اندام هوایی بدون توسعه ریشه می گردد. برعکس عدم آبیاری در این مرحله و آبیاری در سایر مراحل سبب افزایش عملکرد می گردد.