سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا عیوضی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی
شاپور عبدالهی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج
سیدقاسم حسین سالکده – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج
اسلام مجیدی هروان – استاد پژوهش موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج

چکیده:

تاثیر تنش خش کی و شوری بر روی صفات زراعی و فیزیولو ژیک ۵ رقم جو بهاره ، با استفاده از سه طرح بلوک های کامل تصادفی در پنج تکرار به طور جداگانه تحت شرایط بدون تنش تنش خشکی و شوری در مزرعه تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی (ایستگاه میاندوآب) در سال زراعی ۸۱-۸۰ مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصل نشان داد که، صفات عمل کرد دانه و اجزای آن ، آب نسبی و سرعت اتلاف آن از برگ پرچم، نشت یونی و نسبت K+ /+Na تحت تنش کاهش وانباشت سدیم ، پتاسیم، پرولین و قندهای محلول برگپرچم افزایش یافته است . در هر سه شرایط رقم فایز از عمل کرد بالائی نسبت به بقیه ژنوتیپ ها برخورداربوده و در مقابل آریگاشا ر و گرگان پایین تر عمل ک رد را به ترتیب در تنش خشکی و شوری به خود اختصاص دادند . تحت تنش شوری رقم فایز نسبت به آریگارشار از کمترین انباشت یون سدیم ، بالاترین میزان یون پتاسیم و نسبت بالای K+/+Na در برگ پرچم برخوردار بود. بعلاوه فایز در مقایسه با آریگاشار پاید اری عشاء بالائی را نشان داد رقم آریگاشار از طریق افزایش اتلاف آب ، انباشت پرولین و قندهای محلول بیشتری نسبت بهفایز برخوردار بود . ضرایب همبستگی صفات مشخص نمود که صفت تعداد سنبله در مترمربع با عمل کرد تحت تنش شوری و خشکی همبستگی مثبت و معنی داری داشته و می تو ان به عنوان معیار غیر مستقیمی برای غربال ژنوتیپ های با عمل کرد دانه بالا درشرایط تنش شوری و خشکی قابل استفاده باشد.