سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مانی مجدم – کارشناس ارشد زراعت, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز,
احمد نادری – استادیار, عضو هیات علمی گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات اهواز, دانشگاه آزاد اسلامی
قربان نورمحمدی – استاد عضو هیات علمی گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشگاه آزاد اسلامی
سیدعطااله سیادت – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات و داشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش خشکی، مقادیر مختلف و شیوه توزیع نیترو ژن (تقسیط) بر عملکرد و اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب (اقتصادی و بیولوژیک) ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ٧٠٤ در تابستان ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردی د, این تحقیق شامل سهآزمایش مستقل بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی بود . هر آزمایش دارای سه تکرار بود . در هر آزمایش یک سطح آبیاری بصورت جداگانه اعمال شد . آبیاری مطلوب، تنش ملایم خشکی و تنش شدید خشکی (به ترتیب آبیاری بر اساس ۷۰، ۶۰ و ۵۰ درصد ظرفیت زراعی ). در هر آزمایش نیتروژن به عنوان تیمار اصلی دارای سه سطح ۱۴۰، ۱۸۰ و ۲۲۰ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار و شیوه توزیع نیترو ژن (تقسیط) نیز به عنوان تیمار فرعی دارای سه سطح (S1: پنجاه درصد در هنگام کاشت + ٥٠ درصد در هنگام شش برگی، S2: بیست و پنج درصد در هنگام کاشت + ٧٥ درصد در هنگام شش برگی، S3: بیست و پنج درصد در هنگام کاشت + ٥٠ درصد در هنگام شش برگی + ٢٥ درصد در هنگام دوازده برگی ) بود . نتایج حاصل از اینتحقیق نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار عملکرد و اجزای عملکرد دانه گردید . همچنین تاثیر نیترو ژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه معنی دار بود. افزایش کار برد میزان نیترو ژن در شرایط آبیاری مطلوب و تنش ملایم خشکی عملکرد دانه را بطور معنی دار افزایش داد . با تقسیط نیترو ژن S3 عملکرد دانه و تعداد دانه در بلال بطور معنی دار نسبت به تقسیط S1 افزایش یافت. حداکثرکارایی مصرف آب در تیمار آبیاری مطلوب بود و با اعمال تیمار تنش های رطوبتی کارایی مصرف آب کاهش معنی دار یافت. بالاترین کارایی مصرف آب متعلق به تیمار آبیاری مطلوب و کاربرد ٢٢٠ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار بود هر چند که میان میزان ٢٢٠ و ١٨٠ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار اختلاف معنی دار وجود نداشت.