سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر مهدوی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مسعود مشهدی اکبر بوجار – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی برخی از شاخص های مقاومت به خشکی و روابط آن ها با عملکرد نهایی سورگوم دانه ای در شرایط تنش و بدون تنش برروی تعدادی از ژنوتیپ ها در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام گرفت . آزمایش به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کاملاتصادفی با چهار تکرار اجرا شد . فاکتور اصلی را تیمار های آبیاری و فاکتور فرعی را چهار رقم سورگوم دانه ای و فاکتور فرعی فرعی را اسپری سلنیوم تشک یل دادند . درآزمایش مزرعه ای صفاتی نظیر شاخص سطح برگ ، سرعت رشد محصول ، شاخص برداشت و سنجش میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایشات مزرعه ای نشان داد که بین تیمار های آبیاری درکلیه صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی دار وجود دارد . به این معنی که تنش خشکی سبب افزایش فعالیت آنزیم های فوق الذکر گردید . و شاخص های شاخص سطح برگ , سرعت رشد محصول, شاخص برداشت به طور معنی داری کاهش یافت.