سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
آیرین خاکی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسعد رخزادی – استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
به منظور ارزیابی تاثیر تنش خشکی و کاربرد متانول بر برخی صفات زراعی گلرنگ آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج در سال ۱۹۳۲ انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۹ تکرار اجراگردید. عامل اصلی، آبیاری در دو سطح شامل شاهد یا آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله گلدهی و عامل فرعی محلول پاشی متانول در چهار سطح شامل صفر درصد حجمی، ۱۱ درصد حجمی، ۲۱ درصد حجمی و ۹۱ درصد حجمی بود. نتایجتجزیه واریانس داده ها نشان داد که قطع آبیاری تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، دمای کانوپی و شاخص کلروفیل گلرنگداشت، اما تاثیر کاربرد متانول و اثر متقابل قطع آبیاری و متانول بر ارتفاع بوته، دمای کانوپی و شاخص کلروفیل معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که با قطع آبیاری شاخص کلروفیل و ارتفاع بوته کاهش یافت اما دمای کانوپی افزایش یافت.