سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زین العابدین شهادتی مقدم – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر
نقی حسین زاده فشالمی – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر
پیمان زمانی – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر

چکیده:

کشت بسا ک یکی از مهم ترین و مناسب ترین روش ها جهت تولید گیاهآن هاپلوئید و دابل هاپلوئید می باشد . جهت تعیین محیط کشت مناسب برای کشت بساک توتون از رقم Coker 347 گل های مناسب جدا گردید و بساک های آن در محیط کشت MS با ٥ تر کیب هورمونی از BAP-NAA شامل ۰-۰، ۰/۱-۱، ۰/۲-۱، ۰/۱-۲، و ۰/۲-۲ میلی گرم در لیتر کشت گردید . صفات درصد بسا ک های جوانه زده، تعداد جنین در هر بسا ک، میانگین طول گیاهچه در هر بساک بعد از ٥ هفته و نیز روز تا جنین زائی تعیین گردید . در تمام صفات بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده شد . برای صفت درصد بسا ک های جوانه زده تیمار های ۰-۰ و ۰/۱-۱ برای صفات تعداد جنین در هر بسا ک و روز تا جنین زایی تیم ار ۰-۰ و برای صفت طول گیاهچه تیمار ۰/۱-۱ بالاتر از بقیه قرار داشتند . این مشاهدات نشان داد که محیط کشت MS بدون هورمون مناسب ترین محیط کشت در بین تیمار های اعمال شده برای کشت بساک رقم Coker 347 توتون می باشد.