سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده ندا سیف – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار بخش باغبانی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالرسول ذاکرین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

استفاده از دمای پایین به منظور کنترل بیماری هی قارچی ، حفظ کیفیت و جلوگیری از خشک شدن انار ضروری است اما به دلیل اینکه میوه انار به دمای پایین حس اس بوده و کیفیت و خصوصیات ظ اهری آن تحت تاثیر این دما قرار می گیرد، تحقیقی به منظور بررسی تاثیرپلی آمین ها و هورمون گیاهی بنزیل آدنین بر حفظ کیفیت و خصوصیات تغذیه ای و بازارپسندی انار انجام گردید . نتایج نشان داد که تیمارهای پلی آمین باعث حفظ غلظت اسید اسکوربیک و افزایش ترکیبات فنولیکی در مقایسه با میوه های شاهد گردید . میوه های شاهد از نیمه دوره انبارداری علائم خسارت سرمازدگی شامل قهوه ای شدن پوست، نشت الکترولیت ها و کاهش وزن بیشت ر را در مقایسه با تیمارشاهد نشان دادند. در طول دوره انارداری در میوه های شاهد کاهش اسید کل، افزایش در pH ، و نسبت قند به اسید مشاهده گردید