سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید رضا سعیدنیا – پاستادیار ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مهدی بنی اسد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی کارمند بانک پارسیان
سارا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

این مقاله می کوشد تا تاثیر جنسیت را بر عوامل بازار یابی رابطه مند مانند اعتماد . تعهد . ارتباط . رفع تعارض و وفاداری مشتری مورد بررسی قرار دهد در این مقاله محقق بر این است تا تاثیر جنسیت بر میزان وفا داری مشتریان را مورد بررسی قرار دهد برای آزمون فرضیه ها نمونه ای به حجم ۲۶۷ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و برای براورد اثر تعدیل کنندگی جنسیت بر رابطه بین وفا داری مشتری و بازار یابی رابطه مند از تحلیل رگرسیونی چند متغییر سلسله مراتبی (HMRA) و نرم افزار لیزرل استفاده شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که چهار عامل بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتری رابطه مستقیمی دارند . در این میان گروه زنان در عواملاعتماد . وفاداری . و تعهد . وفا داری . حساسیت بیشتری دارند و در این دوعامل نسبت به مردان وفا دار ترند می باشند . پس مشتریان زن وقتی بانک از اعتماد و تعهد بالایی برخوردار باشد به نسبت مردان وفا داری بیشتری نشان می دهند