سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد غفوری – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
غلامرضا لشکری پور – گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوپستان ، زاهدان

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی شیلها نتایج آزمایش برش مستقیم روی نمونه های حفاری شده از شیل ارائه شده است. هدف اولیه از این آزمایشات تعیین پارامترهای مقاومت برشی برای طراحی سازه های ژئوتکنیکی و هدف دیگر ولی مهم تعیین درجه ناهمسانی خصوصیات مکانیکی ایننوع سنگ میباشد. این آزمایشات تحت تنش قائم مختلف بین ۰/۵ تا ۱/۵ مگاپاسکال انجام شده، و پارامترهای حداکثر مقاومت ومقاومت باقیمانده با رابطه موهر – کلمب تعیین گردیده است. مقاومت حداکثر باجابجایی برشی کم صورت گرفته که تا ادامه آزمایش بعد از مقاومت حداکثر، مقاومت سنگ بطور ناگهانی کاهش می یابد. در این بررسی مشاهده گردید که جهت تنش وارده نسبت به جهت تورق تاثیر مهمی در پارامترهای مقاومت برشی دارد.