سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید سبزپوشانی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی
حسین خراسانی زاده – استادیار
قنبر علی شیخ زاده – استادیار

چکیده:

در این مقاله به بررسی نقش جهت گیری و جنس و رنگ جداره بیرونی ساختمانها روی انرژی گرمایی خورشیدی ورودی به محیط داخل ساختمان پرداخته می شود. انرژی برخوردی خورشید به سطح دیوار یک ساختمان، تابعی از موقعیت جغرافیایی منطقه موردنظر، جهت گیری دیوار، شرایط و اقلیم آب و هوایی منطقه، موقعیت ساختمانهای اطراف و همچنین نوع و پوشش زمین آن منطقه نسبت به ساختمان مرجع می باشد. با استفاده از روابط مربوط به محاسبه انرژی تشعشعی خورشید، شدت انرژی تشعشعی در هر اقلیم آب وهوایی ایران محاسبه شده است . نتایج حاصل از محاسبه انرژ ی خورشیدی با نتایج تجربی مقایسه گردیده و ضرایب تجربی بکار رفته اصلاح گردیده است . برای هر اقلیم آب و هوایی ایران ضرایب تجربی مورد نیاز بصورت جداول ماهانه تهیه شده است . پس مشخص شدن شدت تشعشع خورشیدی در هر اقلیم، تاثیر چند جداره های خارجی ساختمان با توجه به ج هت گیری ساختمان بر روی میزان جذب انرژی گرمایی خورشید بررسی گردیده است . بر اساس اقلیم آب و هوایی منطقه که در اینجا دو اقلیم گرمسیر و معتدل خزری است، توصی ههایی برای کاهش مصرف انرژی سالیانه ساختمان ارائه گردیده است