سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۵۸
نویسنده(ها):
حسین جعفری سیریزی – کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
مهناز رهبری – کارشناسی ارشد جغرافیا روستایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
یکی مهمترین ویژگیهای جغرافیایی کشورها را میتوان درابراهه ها مشاهده نمود امروزه با توه به اینکه ابراه ها ی بین المللی و یامنطقه ای مهمترین کانالهای ارتباطی را درسطح جهانی تشکیل میدهند اهمیت استراتژیکی وجود چنین ابراهه هایی برهمگان مشخص شده است خلیج فارس یکی ازمهمترین ابراهه های جهانی است که بهدلیل عوامل گوناگونی مانند موقعیت جغرافیایی منابع طبیعی و معدنی و نیز وجود تمرکز سرمایه نفتی نحوه شکل گیری کشورهای منطقه تعارض سیاستهای منطقه ای و جهانی کشورها یمنطقه بایکدیگر و با قدرتهای فرامنطقه ای همگی موجب شده اند تا این منطقه را به صورت یکی ازقابل توجه ترین مناطق درسطح جهان دراورند پیشینه حضورایالات متحده دراین منطقه عمدتا به پس ازجنگ جهانی دوم بازمیگردد که برطبق پیمان اتلانتیک شمالی میان آن با انگلیس وارث استعمارگرپیر دراین منطقه شده است و کوشیده است تابابکارگیری سیاست های گوناگون ازنرم تا سخت حافظ منافع خود و هم پیمانان غربی اش درخلیج فارس باشد پس ازوقوع انقلاب اسلامی درایران و بروز تعارض دیدگاه و منافع ایالات متحده با ایران سیاستهای ایالات متحده درراستای منزوی کردن ایران به گونه ای صورت گرفته است که امنیت ملی جمهوری اسلامی را درمعرض تهدید قرارداده است این مقاله می کوشد تاتاثیر حضورایالات متحده درخلیج فارس را موردکالبد شکافی قرارداده و تاثیر آن را برامنیت ملی ج.ا.ایران بررسی نماید