سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه جاوید – کارشناسارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن صمدی خوشخو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این تحقیق تاثیر حضور مسبر مکانیزم و محصولات سنتز احتراقی مخلوط پودریSi و Mo به روش انفجار حرارتی مورد بررسی قرارگرفت. در مخلوط پودری Si وMo با نسبت استوکیومتری( MoSi2 ومقدار مس به ترتیب ۰، ۱۰ ، ۲۰ و ۴۰ درصد اتمی درنظرگرفته شد. مشخص شد پیش از شروع واکنشسنتز احتراقی ابتدا مذاب یوتکتیکCu-Siتشکیل شده و در تماس با دانه های مولیبدن قرارمیگیرد. باتوجه به تصاویرSEMپیش بینی می شود که در اثر واکنش گرمازای میانSiموجود در این مذاب وذرات مولیبدن دما افزایش یافته، واکنش سنتز آغاز می گردد. همچنین مشاهده شد که در مرز دان ههایMoSi٢فازهای سیلیسیدی غنی از مس و مولیبدن رسوب میکنند که درصد این فازها با افزایش درصدمس افزایش مییابد. در نمونه های حاوی ١٠ و ٢٠ درصد اتمی مس ترکیب فاز غنی از مولیبدن و مسبه ترتیبCu٤Si و Mo٥Si3 بود.