سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی گودرزی – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر و

چکیده:

کارایی تکنیکی برنجکاران استان مازندران از طریق تخمین تابع تولید مرزی تصادفی و با استفاده از آمار تلفیقی (Panel Data) جمع آوری شده از ۲۰۰ زارع بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ بدست آمد. تفاوت در شاخص های کارایی تکنیکی بین تولید کنندگان از طریق برخی از متغیرهای مدیریتی و خصوصیات مزرعه و عوامل بکار رفته در تولید توضیح داده شده است. شاخص های کارایی تکنیکی تولید کنندگان برنج بین ۳۴ تا ۹۸/۵ درصد بدست آمد. اهداف حداکثر سازی سود و حفاظت از مزرعه بیشترین تاثیر را بر روی کارایی تکنیکی داشته اند. در مراحل بعدی کشاورزانی که به دنبال کسب اطلاعات بوده اند و یا تجربه بیشتری داشته اند و یا مزرعه بزرگتری داشته اند، ار کارایی تکنیکی بیشتری برخوردار بوده اند.