سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

پاره ای از خصوصیات موادبستری رودخانه کارون در حد فاصل دو ایستگاه ابسنجی در رابطه با فرسایش کناری مورد مطالعه قرارگرفت دراین بررسی شاخص خمیرایی درصد رطوبت اشباع قطر موثر ذرات ضریب یکنواختی منحنی دانه بندی ضریب خمیدگی منحنی دانه بندی نسبت پوکی و شوری مواد بستری در دو وضعیت بستر نسبتا پایدار و بستر ناپایدار در مسیرهای مثاندری و همچنین در مسیر نسبتا مستقیم رودخانه کارون مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرارگرفت عدم کفایت مقاومت برشی ذرات ناپیوسته بخصوص در لایه های تحتانی و همچنین شوری مواد پیوسته دیواره توام با شرایط کلی جریان رودخانه در دشت رسوبی ریزدانه از عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه شناخته شد در ضمن رابطه خطی بین شاخ خمیرایی و درصد رطوبت اشباع برای ذرات پیوسته موادبستری به منظور براورد مقاومت برشی مواد بستری برازش گردیده است.