سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هژبر صحبت زاده لنبر – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
حسین ابوالقاسمی – استادیار-دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
محمد قنادی مراغه – استاد-عضو هیأت علمی سازمان انرژی اتمی
امیر خاکپای – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از پدیده های بسیار مهم در عملیات با تجهیزات استخراج مایع- مایع، وقوع پدیده وارونگی فاز ٥ می باشد . در این مقاله پد یده وارونگی فاز در یک دستگاه میکسر – ستلر ٦ افقی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که خواص فیزیکی دو فاز آبی و آ لی بر روی نقطه وارونگی فاز تاثیر چشمگیری دارند، لذا در آزمایشات انجام شده، اثرات ویسکوزیته فازها، دانسیته آنها و کشش بین فازی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج آزمایشات نشان می دهد که مهمترین پارامتر موثر بر هلدآپ نقطه وارونگی فاز، نسبت ویسکوریته فازها می ب اشد و افزایش ویسکو زیته هر فاز تمایل آن فاز را برای پراکنده شدن افزایش می دهد . همچنین مشخص شد که تغییر در نسبت دانسیته فازها تقریبا روی هلدآپ نقطه وارونگی بی اثر می باشد . افزایش کشش بین فازی نیز اگر نسبت ویسکوریته فازها بزرگتر از یک باشد باعث کاهش هلدآپ نقطه وارونگی فاز می شود و اگر نسبت ویسکوریته فازها کوچکتر از یک باشد موجب افزایش هلدآپ نقطه وارونگی فاز می شود.