سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
هدی ابراهیم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری فیزیولوژی دانشگاه ازاداسلامی واحددامغان دامغان ایران
هومن شجیعی – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه ازاداسلامی واحددامغان گروه ابزیان دامغان ایران
بابک مقدسی – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه ازاداسلامی واحدسوادکوه گروه کشاورزی سوادکوه ایران

چکیده:
تاثیر استفاده از کلومیفن در جیره غذایی، بر میزان بازماندگی و شاخصهای رشد، تغذیه و گنادی ماهی گورامی سه خال (Trichopodus trichopterus) بررسی شد. هدف از انجام این بررسی تولید ماهی بیشتر، در بازه زمانی کوتاهتر و با هزینه تمام شده کمتر در کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان زینتی بود. در این بررسی تعداد ۱۵۰ عدد ماهی گورامی سه خال در پنج گروه ده تایی(شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار با سه تکرار) به مدت دو ماه با جیره خوراکی حاوی کلومیفن (به میزان ۵/۰ ، ۱ ، ۵/۱ و ۲ میلیگرم بر کیلوگرم جیره خشک) تغذیه شدند. زیست سنجی ماهیان (وزن بدن و طول استاندارد) هر دو هفته یکبار و محاسبه درصد بازماندگی و شاخصهای رشد، تغذیه و گنادی ماهیان در پایان دوره اندازهگیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان درصد افزایش وزن بدن (PBWI) مربوط به تیمار ۲ با دوز ۱ میلیگرم بر کیلوگرم ماهیان گورامی ماده بود همچنین بیشترین ضریب رشد ویژه (SGR) نسبت کارایی پروتئین (PER) و میانگین رشد روزانه (ADG) مربوط به تیمار ۱ نرها با دوز ۵/۰ میلیگرم بر کیلوگرم مشاهده شد که میانگین رشد روزانه (ADG) با تیمارهای ۲ و ۳ (با دوز ۱ و ۵/۱ میلیگرم بر کیلوگرم) گورامی نر و تمامی ماهیان گورامی ماده اختلاف معنیداری داشت () کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR) در گروه شاهد نرها با دوز ۵/۰ میلیگرم بر کیلوگرم مشاهده شد که تنها با تیمار ۱ دوز ۵/۰ میلیگرم بر کیلوگرم گورامی مادهها اختلاف معنیداری داشت