سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کوروش جایروند – کارشناس ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری
حسن زیاری – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق با انتخاب چهار نوع دانه بندی برای ساخت نمونه های آسفالت متخلخل ، آزمایشهای مارشال ، کانتابرو و نفوذپذیری بر روی آنها انجام گرفته است و با بررسی ومقایسه نتایج آزمایشها، تاثیر دانه بندی بر مشخصات فنی آسفالت متخلخل شامل افت وزنی در اثر آزمایش کانتابرو، نفوذپذیری، وزن مخصوص ، درصد فضای خالی مخلوط، درصد فضای خالی مصالح سنگی، درصد فضای خالی پر شده با قیر، استفامت مارشال و روانی مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به نتایج به دست آمده از میان چهار نوع دانه بندی، دانه بندی میان تهی از نظر درصد فضای خالی و نفوذ پذیری و نیز سایر پارامترها دارای عملکرد بهتری است.