سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی جلالوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت
حمید مدنی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک,
محمدرضا نادری – استادیار گروه زراعت دانشگاه خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دفعات مختلف خاک دهی بر رو ی عملکرد چهار رقم سیب زمینی در استان مرکز ی این آزما یش به صورت استر یپ پلات در قالب بلوک های کامل تصاد فی با چهار تک رار و شامل ، سه سطح خاک دادن پای بوته شامل یکبار خاک دادن ، دوبار خاک دادن و سه بار خاک دادن پا ی بوته و چهار رقم سیب زمینی شامل ارقام اگریا، راموس، ریمارکا و موندیال در اراک به اجرا درآمد . در طول اجرای طرح از ۱۵ صفت کمی و کیفی اندازه گیری به عمل آمد . تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده ، نشان دادکه تیمار خاک دادن پای بوته، صفات، وزن خشک ساقه ، وزن تر ساقه ، وزن تر برگ ، وزن تر غده، وزن خشک غده و عملکرد غده در سطح ( ۱%) معنی دار و صفات وزن خشک برگ تعداد غده و م یانگین وزن غده در بوته در سطح (۵%) معنی دار شده اند . صفات، وزن خشک بوته ، وزن تر بوته ، وزن خشک ساقه، وزن تر ساقه ، وزن تر برگ ، تعداد غده ، تعداد ساقه ، وزن خشکغده، درصد وزن خشک غده و میانگین وزن غده در ارقام مختلف در سطح ( ۱%) معنی دار شده اند . صفات وزن تر غده و عملکرد غده نیز در سطح ( ۵%) معنی دار شده اند و در اثر ات متقابل ارقام و دفعات خاک دادن پا ی بوته صفت وزن تر برگ در سطح ۵% معنی دار شد . از نظر عملکرد تیمار دوبار خاک دادن پا ی بوته به میزان ۴۶/۳۱۹ تن در هکتار بالاترین عملکرد را داشت و رقم اگریا در فاکتور ارقام با ۴۳/۰۱۷ تن در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.